Het is belangrijk dat we ons prettig voelen in onze omgeving. De manier waarop het licht binnenvalt bepaald veel hoe we een ruimte ervaren. Je kan goed lezen en dingen bekijken en makkelijk naar buiten kijken om zo ook contact te houden met buiten. Het kan mooi weer zijn of we zien bekenden voorbij lopen. De oude Hollandse schildermeesters zoals Vermeer speelden ook al met lichtinval. De ramen in ons huis zijn de schilderijen aan de wand van onze omgeving.


In mijn werk laat ik me inspireren door de natuur, maar ook door fashion, auto-ontwerpen, muziek, films en de dingen waarover ik ‘s nachts droom.


Met mijn ouders bezocht ik in de zomervakanties honderden Franse kastelen. De uitstraling van deze vaak imposante gebouwen spreken tot de verbeelding en prikkelen de fantasie. Het blijft spannend om alles te bekijken en wat er in de volgende ruimte weer gebeurd. Zo ervaar ik elk gebouw als een film en kan je als ontwerper daarin de regisseur zijn.


Als 18 jarige kwam ik voor het eerst in aanraking met het werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier. Zijn woongebouw ‘Unité d’habitation’ in Marseille heeft een grote indruk op me gemaakt. De manier waarop het licht daar binnenvalt, mooie ruimte’s, ingewikkelde, maar fascinerende indelingen, allemaal ingrediënten voor een fantastisch gebouw.


De combinatie van oud en nieuw heeft me altijd geboeid. Bij een verbouwing moet je de sterke punten in een ontwerp behouden en benadrukken en vaak nieuwe elementen toevoegen die het nog versterken. Vooruitgang en behoud, het Louvre in Parijs is daarvan voor mij één van de beste voorbeelden. De door I.M. Pei ontworpen glazen piramide trekt de aandacht, zonder echt af te leiden van het klassieke gebouw. Toch zal niemand zich afvragen waar de ingang is, want iedereen wordt naar de piramide getrokken, want: ‘Daar zal wel iets aan de hand zijn’.


De Franse filmmaker Jacques Tati heeft in de film ‘Mon Oncle’ een futuristisch decor in combinatie met een oud Frans dorpje. In de film loopt een klein hondje in een soort utopisch modern huis, waarin alles perfect is, weg naar een oude woonwijk waar alles mag en vuil op de grond ligt, het echte leven zeg maar. We kunnen bouwen aan een perfecte omgeving, maar de film toont eigenlijk aan dat het ook wel een beetje absurd is om te kunnen denken dat we alles in controle kunnen houden, want het echte leven is vaak anders, verrassend en leuk. Kleine grapjes, verrassende elementen, verwijzingen naar liefhebberijen, het zijn allemaal dingen die ik in m’n ontwerpen verwerk. Dus laten we huizen bouwen als kastelen en dromen werkelijkheid laten worden.

 

Dromen over huizen.

It is important that we feel comfortable in our environment. The way the light falls in our rooms is important how we experience a room. You can read, see things and easy look outside as well, to keep in touch with the world outside. We can see if it’s sunny or we see people passing by. The old Dutch painters like Vermeer also played with light. The windows in our house are the paintings on the wall of our environment.


In my work, I let myself be inspired by nature, but also fashion, car design, music, movies and the things I dream about at night.


In the summers during the holidays I visited hundreds of French castles with my parents. The appearance of these imposing buildings often appeal to the imagination and excite the fantasy. It’s exciting to visit and see what will happen in the next room. So I experience each building as a movie and as a designer I can be the director.


As a 18 year old I came in contact with the work of the Swiss-French architect Le Corbusier. His residential building ‘Unité d'habitation’ in Marseille has made a big impression on me. The way the light enters there, beautiful spaces, complex but fascinating layouts, all ingredients for a fantastic building.


The combination of old and new has always interested me. Progress and preservation, in a design you must preserve the strengths of the old and often add new elements that reinforce it. The Louvre in Paris is for my concern one of the best examples. The by I.M. Pei-designed glass pyramid attracts attention, without really distract the attention off the classical building. Yet no one will wonder where the entrance is, because everyone is drawn to the pyramid, because: ‘There must be something happening there.’


The French filmmaker Jacques Tati has in the film "Mon Oncle" a futuristic decor combined with an old French village. In the film a little dog is walking in a kind of utopian modern house, where everything is perfect. He runs away to an old residential area where anything goes and where’s dirt on the ground, real life sort of speak. We can build a perfect environment, but the film actually shows that it is also a bit absurd to think that we can keep everything in control because real life is often different, surprisingly and fun. Small jokes, unexpected elements, references to things we love, these are all things that I incorporate within my designs. So let’s build houses like castles and make dreams come true.

Dreams & houses

Contact:

Niels Bredman

Zirkoon 31

1703CR Heerhugowaard

mail@nielsbredman.com

telefoon: 0725742984    +31725742984

mobiel:   0623951276    +31623951276

T: 0725742984

M: 0623951276

Social Media:

Facebook

Twitter

Pinterest

tel: 072 574 29 84

mob: 06 23 95 12 76

Na een droom komt een idee tot leven

The future is in our dreams